E-mail : info@value4you.hu

Telefonszám: +36/20-491-8589

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A ValueForYou Kft. KFT. ÜGYFELEIT ÉS SZERZŐDŐ PARTNEREIT ÉRINTŐ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Hatályos: 2021. március hó 23 napjától

 1. BEVEZETÉS

A ValueForYou Kft. KFT. az adatok kezelésével összefüggésben ezen adatvédelmi és személyes adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja ügyfeleit, szerződő partnereit (ezek kapcsolattartóit) (továbbiakban együttesen: Érintett vagy Érintettek) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
 2. Adatkezelő: adatkezelőnek minősül az a cég, amely az adatkezelés célját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos lényegi elemeket önállóan vagy egy másik céggel közösen határozza meg.

A Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok és Érintettek vonatkozásában az adatkezelő a ValueForYou Kft.. KFT. (székhely: 1212 Budapest, Határ utca 24, Cg.: : 01-09-342073, adószám: 26737814-2-43) (Társaság)

Adatkezelő elérhetőségei

Postacím: ValueForYou Kft. 1212 Budapest, Határ utca 24.

E-mail címe: tibor.hajdu87@gmail.com.

Honlapja: www.kandallokeret.hu

 1. Érintett(ek): A jelen Tájékoztató szempontjából személyes adatkezeléssel érintett személyek a Társaság ügyfelei, szerződő partnerei (ezek kapcsolattartói).

Ügyfél: A Társasággal jogviszonyban nem álló olyan természetes személyek, akikkel kapcsolatban a Társaság adatokat kezel, így például a Társaság szolgáltatásai iránt érdeklődők, azon személyek, akik személyesen vagy a weboldalon keresztül árajánlatot kérnek a Társaságtól.

Szerződő partner: A Társasággal szerződéses viszonyban álló természetes személyek és jogi személyek természetes személy kapcsolattartói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai.

 1. A Társaság elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság kijelenti, hogy tiszteletben tartja az Érintettek személyiségi jogait.

A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseivel összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Társaság adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, a Tájékoztató mindenkor érvényes verziója – annak mellékleteivel együtt – folyamatosan elérhető a https://www.kandallokeret.hu címen.

A Társaság fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben és megfelelő módon értesíti az Érintetteket weboldalán keresztül.

 1. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

A Társaság által kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és idejét az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

A személyes adatok kezelésének céljaAdatkezeléssel érintett személyes adatA személyes adatkezelés jogalapjaA személyes adatkezelés időtartama
Kapcsolattartás Ügyfelekkel, árajánlatok Ügyfelek részére történő megküldéseÜgyfél neve, e-mail címe, telefonszámaÉrintett GDPR 6. cikk (1) bekezdése a.) pontja szerinti hozzájárulásaAz adatkezelési cél megvalósulásáig/ hozzájárulás visszavonásig, ennek hiányában amennyiben szerződéskötés történt, a szerződés teljes megőrzési ideje alatt (5 év).
Az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése.Az adatkezelő területére belépő Érintetteknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.Az Adatkezelő vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján.Felhasználás hiányában a rögzítéstől számított harminc nap.
Kapcsolattartás Szerződő partnerekkelTermészetes személy Szerződő partner neve, e-mail címe, telefonszáma; Jogi személy szerződő partner természetes személy kapcsolattartójának, vezető tisztségviselőjének, tulajdonosának neve, e-mail címe, telefonszámaA GDPR 6. cikk (1) bekezdése b.) pontja szerinti szerződés teljesítéseLétrejött szerződés esetén a szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállításának évéről szóló éves beszámoló elfogadásának évét követő 8 év (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – a „Számviteli törvény” – 169. § (2) bekezdése alapján)

A Társaság a személyes adatokat minden esetben az Érintettektől szerzi be.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben (valamely) személyes adatának kezelése a Társaság részéről a fenti táblázat szerint hozzájárulásán alapul, személyes adatait e hozzájárulása alatt, hozzájárulásának visszavonásáig/vagy amennyiben az adatkezelési cél ezt megelőzően már megvalósult, az adatkezelési cél megvalósulásáig, ennek hiányában pedig mindaddig kezeli a Társaság, ameddig személyes adatainak kezelésre a Társaság bármely jogcímen jogosult. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonását követő időszakra vonatkozik, az ezen időszakot megelőző személyes adat kezelés jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása nem érinti.

A Társaság kifejezetten felhívja az Érintettek figyelmét, hogy az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. ADATÁTADÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

Személyes adatokat a Társaság az alábbiak szerint adhat át:

A Társaság által megbízott harmadik személyek pl. jogi tanácsadók, adótanácsadók, követeléskezelők, könyvvizsgálók eseti jelleggel hozzáférhetnek személyes adatokhoz a szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben, ezt azonban a Társaság ellenőrzése és utasításai szerint adatfeldolgozóként teszik a Társaság és az adatfeldolgozó között létrejött szerződés alapján, valamint a rájuk vonatkozó szigorú titoktartási szabályok szerint.

Személyes adatokat a Társaság az alábbiak szerint továbbít:

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzőkGoogle Ireland Ltd. G-Suite–levelezés(Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)
 1. ADATBIZTONSÁG

A Társaság minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaság a hálózatán kezelt adatok, adatállományok hozzáférését titkosító tanúsítvánnyal és felhasználónév/jelszóval biztosítja.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Amennyiben a GDPR előírja, a Társaság az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről tájékoztatja az Érintettet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a továbbiakban: NAIH).

 1. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK
 2. A JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE
 3. Az III. pontban felsorolt adatainak kezelésével kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogok. Az egyes jogainak gyakorlása és személyes adatai kezelésével kapcsolatban ÖN a Társasághoz fordulhat:

– postai úton a 1212 Budapest, Határ utca 24. címen, vagy

– e-mail útján az tibor.hajdu87@gmail.com email címen.

 1. Az alábbi jogokkal kapcsolatos kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül áttekintjük, és tájékoztatjuk Önt az azzal kapcsolatban megtett intézkedésekről. Ha bonyolult a megítélendő kérdés vagy információt kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő legfeljebb a felvételi eljárás végéig vagy további két hónappal meghosszabbítható.
 1. A Hozzáféréshez való jog
  1. Az Ön személyes adatait a III. pontban meghatározott célok érdekében kezeljük. Ha Ön információkhoz szeretne jutni az adatkezelés tényéről, az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok köréről, az adatkezelés módjáról, valamint annak részleteiről, akkor a hozzáférési jogát írásban vagy elektronikusan gyakorolhatja és információkat kérhet tőlünk ezekről. Kérése teljesítése esetén az általunk Önről tárolt adatokat átadjuk Önnek.
  2. Ha kéri az adatátadást, úgy Ön az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal ingyen megkapja. Tájékoztatjuk, hogy ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, arra a másolás észszerű díját felszámolhatjuk.
  3. Ha Ön e-mailben kért az adataihoz hozzáférést, azt – az Ön ellenkező kérelme hiányában – elektronikusan teljesítjük.
  4. A hozzáférési jog gyakorlása segíti Önt abban, hogy az általunk kezelt adatai felett kontrollt gyakoroljon. A Tájékoztatóban található további jogok gyakorlásához célszerű, hogy első lépésben ezen jogát gyakorolja, hogy pontosan megtudja, kezeljük-e adatait, és ha igen, akkor melyeket. Kivételt képez, ha pontosan tudja, hogy milyen adatait kezeljük, és azok vonatkozásában gyakorolja jogait.
 2. A Helyesbítéshez való jog
  1. Amennyiben pontatlanok (például rosszul rögzítettük) vagy hiányosak a nálunk kezelt adatai vagy az Ön általunk kezelt adataiban változás áll be (például megváltozott a neve házasságkötés miatt vagy egyéb okból), úgy kérheti tőlünk ezek módosítását, kiegészítését.
  2. A kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesítjük, és erről Önnek a megadott elérhetőségre e-mailben vagy levélben értesítést küldünk. Ilyen esetben a pontatlan, elavult adatot töröljük.
 3. A Törléshez való jog
  1. Ön jogosult kérni tőlünk személyes adatai törlését.
  2. Amennyiben kéri, hogy töröljük az általunk kezelt személyes adatait, a kérelemének mi indokolatlan késedelem nélkül eleget teszünk.
  3. Személyes adatai törlését bizonyos esetekben megtagadhatjuk. Ilyen eset lehet például, ha a személyes adatokra jogvita során van szükségünk vagy azok kezelése jogszabályi kötelezettségünk.
 4. AZ Adatkezelés korlátozásához való jog
  1. Felmerülhet olyan eset, hogy Ön azt kéri, hogy az adatkezelésünket korlátozzuk.
  2. Például, ha vitatja az általunk kezelt személyes adatai pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes, vagy Ön tiltakozott az adatkezeléssel szemben, vagy nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira a megjelölt adatkezelési célból, de Önnek valamilyen okból mégis szüksége van arra, hogy nálunk azok meglegyenek, akkor kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
  3. Korlátozás esetén az Ön személyes adatait mi csak tárolhatjuk és más adatkezelési műveletet nem végezhetünk vele. Ez alól kivétel, ha Ön másként rendelkezik.
  4. TÁRSASÁG a helyesbítésről, a korlátozás és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára átadta.
 5. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
  1. Ezen jogával akkor élhet, ha a személyes adatát az Ön beleegyezése alapján kezeljük (ezt III. pontban szereplő táblázat „A személyes adatkezelés jogalapja” oszlopából ismerheti meg). Amennyiben ezen adatokat automatizált formában (elektronikusan) kezeljük, kérheti, hogy ezeket olyan műszaki formában adjuk meg, amely a későbbiekben is felhasználható lesz. Ehhez szükséges, hogy az átadást olyan formátumban tegyük, amely engedi, hogy Ön értelmezni tudja a benne foglalt információt, és azt utóbb, más szolgáltatónál is fel tudja használni (például.xls formátumban). Így ezeket az adatokat nem kódoljuk, és nem védjük jelszóval.
  2. Ha Önnek az az igénye, akkor mi magunk is átadhatjuk ezen adatokat az Ön által megjelölt szervezetnek.
 6. hozzájárulás visszavonásához való jog
  1. Ön bármikor jogosult az Adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Önről felvett adatokat töröljük. A TÁRSASÁG az Ön által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 7. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
  1. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a TÁRSASÁG által jogos érdek jogalapon kezelt személyes adatainak kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott esetekben.
 8. Hatósági, bírósági jogérvényesítés
  1. Amennyiben Ön kérelmet terjesztett elő felénk, azonban mi kérelmét nem, vagy nem határidőben teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.
  2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) eljárását abban az esetben kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal.
  3. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH azt javasolja, hogy adatkezeléssel kapcsolatos panasz felmerülése esetén Ön először lehetőleg hozzánk, mint adatkezelőhöz forduljon a békés megoldás érdekében. Ezért arra kérjük, ha adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen panasza, igénye merül fel, azt először felénk jelezze. Természetesen lehetősége van arra, hogy panaszával ne hozzánk, hanem rögtön a NAIH-hoz forduljon.
  4. Ön a NAIH-hal a következőképpen tudja felvenni a kapcsolatot: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.
  5. Abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogszerűtlen volt, bírósághoz is fordulhat. A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

Budapest, 2021. március hó 23 napján